Вітаю Вас, Гість

Вступ

      Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предмети вивчення, дисципліни, індивідуальні завдання, контрольні заходи сплановані і організовані для досягнення результатів навчання (ст. 33 Закону України «Про освіту»)

Мета програми: окреслити рекомендовані підходи до організації освітнім закладом комплексу освітніх компонентів для досягнення обов’язкових результатів навчання.

    Причини прийняття:

1. Це обов’язковий документ передбачений Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

2. Головне призначення закладу освіти – забезпечення якісного освітнього процесу, для цього має бути створена програма, яка визначає призначення, структуру, зміст, технології, кінцеві результати, процедури їх визначення.

3. Зростання значущості процедур атестації та державної акредитації закладу освіти, в ході якої буде встановлюватись виконання вимог державного освітнього Стандарту в частині обов’язкового мінімуму змісту освітніх програм та рівень їх реалізації.

4. Необхідність розвитку форм державно-громадського управління закладом освіти, залучення учнів, батьків до визначення регіонального компоненту, освітня програма є основою діалогу учасників освітнього процесу.

 Призначення. Освітня програма - це документ, що визначає тільки зміст освіти та технології реалізації змісту, тому не дублює Статут, програму розвитку та річний план роботи, не перевантажена теоретичними та дослідницькими матеріалами (вони можуть бути незрозумілими батькам та учням).

 Особливості. Заклад освіти «вільний» лише у визначенні змісту варіативної складової, інваріантна частина – це компетенція органів державної влади.

Освітня програма об’єднає всіх педагогів в питанні «кінцевого продукту» нашої спільної діяльності, що виражається у розробці «моделі» випускника початкової, основної і старшої школи.

 Очікування.

Освітня програма допоможе педагогічному колективу:

  • глибше зрозуміти специфіку і призначення закладу освіти, виявити й обґрунтувати особливості організації освітнього процесу в цілому.
  • визначити зміст освіти з урахуванням побажань громади.
  • закласти основу для формування навчальних планів на довгостроковий період
  • забезпечити принцип наступності
  • вибирати адекватні форми контролю реалізації освітніх цілей з боку адміністрації
  • захистити учнів від необґрунтованої зміни програм, підручників.

Нормативна база.

         Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Крижівка (далі – ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка)  здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 21.02.2018 № 87«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»,  від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням вимог Концепції  профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 21 жовтня 2013 р. № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

    Мова навчання – українська.

         Освітня програма  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Крижівка розроблена на виконання Державних стандартів:

1 клас – затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 року (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti);

2-4 класи – затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 462 від  20.04.2011 року (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF);

5-11 класи – затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від  23.11.2011 року (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF).

на основі Типових освітніх програм, затверджених МОН України:

1 клас – наказ МОН № 268 від 21.03.2018 року (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti); складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018;

2-4 класи – наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60644/);

5-9 класи – наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya);

Навчальні програми, чинні у 2018-2019 н. р. затверджено:

1 клас – наказ МОН № 268 від 21.03.2018 року (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1744497099);

2-4 класи – наказ МОН № 584 від 23.05.2015 року ;

5-9 класи – наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року та № 1407 від 23.10.2017 року (https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw -zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027);

                               Цикли освітнього процесу:

Адаптативно-ігровий початкової школи – 1-2 класи;

Основний початкової школи – 3-4 класи;

Базова середня освіта – 5-9 класи;

Повна середня освіта – 10-11 класи.

         Заклад організовує роботу за 5-денним навчальним тижнем в одну зміну.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом «День Знань» і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структуру навчального року, тижня, дня, занять, відпочинку, форми організації освітнього процесу визначаються педрадою в межах освітньої програми.

Тривалість канікул – не менше 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

Структура навчального року така:

І семестр: 03.09.2018-31.12.2018;

ІІ семестр: 14.01.2018-31.05.2019.

Канікули:

осінні: 29.10.2018– 02.11.2018;

зимові: 31.12.2018 – 11.01.2019;

весняні: 25.03.2019 – 29.03.2019;

літні:  01.06.2019 – 31.08.2019.

Тривалість навчального року

1 клас – 805 годин;

2 клас – 840 годин;

3 клас – 875 годин;

4 клас – 875 годин;

5 клас – 945 годин;

6 клас – 1085 годин;

7 клас – 1102,5 годин;

8 клас – 1137,5 годин;

9 клас – 1190 годин;

10 клас – 1172,5 годин;

11 клас – 1277,5 годин.

 

Тривалість уроків:

1-2  клас – 35 хвилин;

3-4 класи – 40 хвилин;

5-11 класи – 45 хвилин.

У школі організовується гурткова робота відповідно до інтересів учнів та враховуючи матеріально-технічну базу навчального закладу. Гурткові заняття проводяться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки  України. Облік занять здійснюється в спеціальних журналах.

Протягом 2018-2019 н. р. у школі працюватимуть такі гуртки:

№ п/п

Назва гуртка

Класи

Вчитель

Кількість годин

  1.  

«Дивоспів»

2-9

Брилевська О. М.

2

  1.  

«Футбол»

5-11

Миколайчук О. А.

2

 

       Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4, 9, 11  класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма та терміни її проведення затверджуються додатково Міністерством освіти і науки України.

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації (якщо вони проводяться під час навчального процесу).

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій   ЗОШ І-ІІІ ст. приймає самостійно на засіданні педагогічної ради.

Дата  вручення документів про освіту  для випускників 9-го, 11-го  класів  буде визначена  додатково.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

У ЗОШ І-ІІІ ст. с. Крижівка буде навчатися     89 учнів, функціонуватиме  11 класів.

Мережа класів

Класи

Кількість учнів

1

10

2

6

3

13

4

9

5

6

6

6

7

9

8

6

9

12

10

5

11

7

   

 

Кількість  учнів,  що підвозитимуться до місця навчання шкільним автобусом – 30.

  Результати навчання – знання, вміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особливі якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити, виміряти, та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

Ключові компетентності учнів початкової, основної і старшої школи;

Наскрізні вміння і навички учнів початкової, основної і старшої школи;

Вимоги програм;

Сформована мотивація до навчання.

 Все це формується в результаті освітнього процесу – системи науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей (детально описується в річному плані роботи)

       Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній або неформальній освіті.

Вчитель - суб’єкт освітньої діяльності - вільний у виборі програм, підручників, технологій, при цьому керується нормативною базою держави та локальними актами. Відповідає за результати передбачені Стандартами і програмами, орієнтуючись на місію, завдання закладу освіти.

    Керівник закладу освіти  відповідає за розробку освітньої програми, її виконання та кінцевий результат, постійно здійснює моніторинг, рефлексію, корекцію.

  Продовження ТУТ<